Okupacja?

Judea zdobyta – Judea wyzwolona

Czy Judea i Samaria są terytoriami okupowanymi? Na to pytanie są odpowiedzi w zakresie polityki, moralności, historii i prawa. Odpowiedź w zakresie prawa jest najobiektywniejsza, wszystkie inne są zależne od poglądów wypowiadającego.  

Przedstawiam więc dokumenty tyczące granic Izraela, dowodzące że Izrael ma prawne podstawy do władania na swoim terytorium, włącznie z Judeą i Samarią, włącznie z Wyżynami Golanu i wschodnią Jerozolimą. Izrael nie okupuje żadnych terenów palestyńskich, Palestyńczycy są zorganizowani w autonomię w granicach obszaru Izraela i na obszarze Izraela. Z Gazy Izrael wycofał się w 2005 roku, a tereny Golanu nie podpadają pod jakiekolwiek pertraktacje, jak długo nie ustanowi się prawa podstawowego zmieniającego ich obecny status, a to jest niemożliwe w obecnych okolicznościach . Warto wiedzieć, że w Syrii są obszary równe wielkości Wyżynom Golanu, zapisane w Tabo (ksiegi wieczyste) jako własność Zydów którzy zostali wygnani z Syrii.

***********************************************************************

Deklaracja Balfoura – narodowy dom dla narodu żydowskiego na terenie Palestyny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2 listopada 1917 r.
„Drogi Lordzie Rothschild,
w imieniu Rządu Jego Królewskiej Mości z przyjemnością przekazuję Panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez Gabinet.
Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu, przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju.
Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów.
Arthur James Balfour.”.stąd.

Obrazek

************************************************************************

25.4.1920 – Rezolucja konferencji w San Remo, Liga Narodów zatwierdziła tę rezolucję, obowiązuje do dzisiaj ze zmianami w późniejszych dokumentach:

„Umawiające się Strony zgadzają się powierzyć, stosując postanowienia Artykułu 22, administrację Palestyny wybranemu Mandatowi, w granicach ustalonych przez Główne Siły Sprzymierzone. Mandat będzie odpowiedzialny za wprowadzenie w życie postanowień deklaracji ogłoszonej 8 listopada 1917 roku przez rząd brytyjski, a przyjętych przez Siły Sprzymierzone, na rzecz ustanowienia w Palestynie siedziby narodowej dla narodu Żydowskiego, przy czym jest zrozumiałe, że nie zostanie nic zrobione, co mogłoby naruszyć prawa obywatelskie i religijne nie-Żydowskiej społeczności Palestyny, albo prawa i status polityczny Żydów, z którego korzystają w jakimkolwiek innym kraju.”

Mandat Palestyński 1917-1922:
https://iakal.files.wordpress.com/2015/10/palestine-full.jpg  

image.png

****************************************************************

Transjordania:

the-borders-of-british-mandate-palestine-before-and-after-the-creation-of-transjordan

1921: Przyszłemu państwu żydowskiemu Churchill odkroił większą część terytoium mandatowego. Na terytorium za rzeką Jordan (transjordania, na wschód od rzeki Jodan, wschodni, nie zachodni brzeg) utworzono w 1923 Emirat Jordański pod brytyjskim protektoratem. Brytania otrzymała na to zgodę Ligi Narodów. Pełną niezależność królestwo Jordanii otrzymało w 1946 roku.

************************************************************************

26.6.1945: art. 80 Karty ONZ-u: ustanawia ciągłość prawną wcześniejszych dokumentów:
„nic w niniejszym Rozdziale nie może być interpretowane bezpośrednio ani pośrednio jako zmieniające w jaki bądź sposób prawo jakiegokolwiek państwa lub ludu, albo warunki istniejących aktów międzynarodowych, w których poszczególni członkowie Narodów Zjednoczonych mogliby być stronami.”

Israel-Palestine-Map (1)

**********************************************************************

29 listopada 1947 – rezolucja 181 ONZ-u: podział Mandatu na dwa państwa żydowskie i arabskie. Dalsze okrojenie terytorium państwa żydowskiego, obszary żółte nadano Arabom. Jerozolima nie wchodzi w terytorium żydowskiego ani arabskiego państwa, jej status nazwano „corpus separatum”.
Arabowie nie zaakceptowali tej rezolucji. Rada Bezpieczeństwa nie zatwierdziła tej rezolucji. Więc nie obowiązuje nikogo.

**********************************************************************

14.5. 1948 Deklaracja Niepodległości, bez określenia granic państwa. Następnego dnia, 15.5.1948 roku Arabowie rozpoczęli wojnę przeciw jednodniowemu państwu żydowskiemu, ta wojna była kontynuacją poprzednich walk przeciw osadnictwu żydowskiemu. Wojna skończyła się zwycięstwem Izraela i rozejmami z sąsiadującymi państwami arabskimi.

pełny tekst deklaracji niepodległości po polsku :
tutaj

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael-1.html

*******************************************************************

„W pierwszych miesiącach 1949 roku pod auspicjami ONZ odbywały się bezpośrednie rokowania pomiędzy Izraelem i poszczególnymi państwami-agresorami (z wyjątkiem Iraku, który odmówił negocjacji z Izraelem). Efektem rozmów było porozumienie o zawieszeniu broni, odzwierciedlające sytuację w chwili zakończenia walk. Izrael uzyskał więc kontrolę nad Niziną Nadmorską, Galileą i całą pustynią Negew. Jordania uzyskała kontrolę nad Judeą i Samarią (Zachodnim Brzegiem), zaś Strefa Gazy znalazła się pod zarządem EgiptuJerozolima została podzielona: Jordanii przypadła część wschodnia Jerozolimy ze Starym Miastem, Izraelowi – dzielnice zachodnie.”

– – –

1956 kampania sueska zakończyła się umową z Egiptem, Jordanią i Syrią: nie ustalono granic, ale armia izraelska wycofała się z terenów zajętych w czasie wojny pozostawiając Egiptowi Synaj, Gazę do terenów sprzed wojny, wzamian Egipt otworzył cieśninę Tirańską i Kanał Sueski dla żeglugi.

– – –

1967 Wojna sześciodniowa –
„Po sześciu dniach walk linie demarkacyjne poprzedniego rozejmu zostały zastąpione nowymi. Pod kontrolą Izraela znalazły się Judea, Samaria, Gaza, półwysep Synaj i Wzgórza Golan. Wioski na północy po raz pierwszy od 19 lat nie były ostrzeliwane przez Syryjczyków, zapewniono swobodną żeglugę izraelskim i zmierzającym do Izraela statkom, zaś Jerozolima, podzielona dotąd między Izrael i Jordanię, znalazła się w całości pod władzą izraelską.


1973 – „Kilka lat względnego spokoju na granicach zakończyły się w Jom Kippur (Dzień Pojednania), największym święcie żydowskiego kalendarza. Egipt i Syria 6 października 1973 roku rozpoczęły skoordynowaną, zaskakującą ofensywę przeciwko Izraelowi, przekraczając Kanał Sueski i wkraczając na Wzgórza Golan. W ciągu kolejnych trzech tygodni izraelska armia odwróciła losy wojny i odparła atak, zajmując tereny egipskie po zachodniej stronie Kanału Sueskiego i dochodząc na odległość 32 kilometrów od stolicy Syrii, Damaszku. Dwa lata trudnych negocjacji izraelsko-egipskich i izraelsko-syryjskich doprowadziły do porozumień pokojowych, w wyniku których Izrael wycofał się z części zajętych w czasie wojny terytoriów.”

Stąd

**********************************************************************


26.3.1979 pokój z Egiptem:
Izrael oddał Egiptowi półwysep synajski i na długości 240 km zbudował mur obronny:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.jpg  

image.png

***********************************************************************

prawo


W 1980 uchwalono Prawo Jerozolimy (prawo podstawowe, zamiast konstytucji mamy w Izraelu szereg ustaw, tzw. „prawa podstawowe”).
To prawo deklaruje, że zjednoczona Jerozolima jest stolicą Izraela.
prawo jest deklaratywne, nie tworzy nowej sytuacji, o tym szerzej poniżej.

*********************************************************************

1981 Prawo Wyżyn Golanu (prawo podstawowe) rozciągnęło jurysdykcję i administrację izraelską na Wyżyny Golanu
Prawa odnoszące się do Jerozolimy i Wyżyn Golanu mają znaczenie deklaratywne, nie ustalają nowego statusu lecz określają status istniejący. Są to prawa podstawowe, mogą być zmienione tylko innym prawem podstawowym i zostały ustalone aby było jasne i wiadome wszystkim że te tereny nie wchodzą w żadne możliwości wymiany w ramach jakichkolwiek pertraktacji. Te tereny znajdują się w granicach państwa izraelskiego. Jerozolima wschodnia od 1967 roku po odebraniu jej Jordanii, która władała nią nielegalnie, wbrew statusowi „corpus separatum”.  Status Jerozolimy potwierdzono w pokoju z Jordanią w 1994. Wschodnia Jerozolima nie jest zaanektowana, bo nie ustalono nowego statusu, lecz zadeklarowano istniejący. Golan przywrócono do Izraela w wojnie 1967 roku i wyobraźcie sobie co by było obecnie, gdyby te tereny były syryjskie popatrzcie jaki mieli widnokrąg do ostrzeliwania i to tylko połowa widnokręgu:

Obrazek

Widok z Wyżyn Golanu na jezioro Nazaretańskie

*********************************************************************

1993 umowy w Oslo: Ustaliły obszary ABC, w Judei i Samarii:

A – duże miasta pod pełną władzą palestyńską
B – małe osiedla i wioski pod wspólną władzą palestyńską i izraelską
C – osiedla izraelskie i obszary strategiczne pod pełną władzą izraelską.

ABC: zakreskowany obszar na mapie poniżej. Także Gaza była obszarem C w którym były A i B, z całej Gazy (ABC) Izrael odłączył się w 2005 roku.

medinat-israel_mapa-po1948

Obszar C (zakreskowany) ma ciągłość terytorialną, obszary AB są wewnątrz obszaru C.
Obecne granice Izraela: obszar zielony i zakreskowany (ABC). Gaza (czerwona) odłączona jednostronną decyzją Izraela w 2005 roku, pełna autonomia palestyńska na obszarach A, ograniczona na obszarze B. 

**********************************************************************
1994 pokój z Jordanią. Granica 500 km od Eilatu poprzez Arava, Morze Martwe, wzdłuż rzeki Jordanu w dolinie Jordanu wzdłuż w dolinie Beit Shaan, aż do Chama w płudniowo wschodnim Golanie, na granicy z Syrią. Jordania zrezygnowała ze wschodniej Jerozolimy i z Judei i Samarii. (wschodnia granica na mapie poniżej)

***********************************************************************

israel_districts_lg

Wynika z tych dokumentów, że cały ten obszar należy do Izraela, nie ma mowy o okupacji Palestyny i także nie ma żadnego wyroku sądowego któryby orzekał, że Izrael okupuje tereny palestyńskie. Są sędziowie którzy wyrażali się przeciwnie, ale nigdy w żadnym wyroku nie stanowili większości, głos mniejszości nie jest obowiązującym precedensem.

**********************************************************************

Obszary żydowskie w Syrii (naznaczone zielonym kolorem):

W Syrii są obszary równe wielkości Wyżynom Golanu, zapisane w Tabo (ksiegi wieczyste) jako własność Zydów którzy zostali wygnani z Syrii.

Punic charm mask, 3rd-2nd century BC (terracotta)

*********************************************************************

Zachodni Brzeg jest izraelski. Autonomia, to obszary A (terytoria z ludnością palestyńską, bez łączności terytorialnej) na izraelskim Zachodnim Brzegu rzeki Jordan. Autonomia jest na terytorium Izraela, porozumienia w Oslo doprowadziły do ustanowienia Władz Palestyńskich na terytorium A izraelskim. 
ONZ i jej Rada Bezpieczeństwa faktycznie mogą stawać na głowie, bez zgody Arabów i Izraela nic nie zrobią. Arabowie nie chcą ustanowienia państwa palestyńskiego, oficjalnie popierają Palestyńczyków, ale pieniężnego poparcia już od kilku lat Palestyńczycy od nich nie dostają.
Deklaratywne anektowanie Judei i Samarii przez Izrael nie zmieni obecnego stanu prawnego – te tereny były i są izraelskie. To samo wobec Jerozolimy i Wyżyn Golanu.
Postanowienia ONZ tu, UE i innych organizacji międyznarodowych o okupacji tych terenów nie obowiązują Izraela, bo tych postanowień nie ratyfikował. Umowy międzynarodowe wymagają ratyfikacji aby obowiązywały.  

24.11.2019

Olga Degani

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s